PBRU ARIT KM's System

ระบบจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักฯ บุคลากร การจัดการความรู้ งบประมาณและการเงิน การบริหารสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพ ถามมา..ตอบไป
Main Abuot us. Personnel KM Budget MIS Risk QA FAQ
» เกี่ยวกับการจัดการความรู้ » Tacit Knowledge

องค์ประกอบของความรู้ที่สมบูรณ์

เพื่อให้องค์ความรู้ที่จะเข้าสู่ระบบบริหารงานและจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาโดย สกอ. ในตัวบ่งชี้ที่ 7.2 “ การพัฒนาสำนักวิทยบริการฯ สู่องค์กรการเรียนรู้” และสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติในการค้นหาและแสวงหาองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ควรมีองค์ประกอบของความรู้ ดังนี้

เขตข้อมูลควบคุม

บ่งชี้องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับประเด็นความรู้ และผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุม และจัดการความรู้ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ขององค์กรอย่างเป็นระบบ ดังนี้

 • ชื่อเรื่อง (Title) ควรตั้งชื่อเรื่ององค์ความรู้ที่สื่อความหมายของเนื้อหา กระทัดรัด ได้ใจความ
 • ประเด็นความรู้ ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการฯ โดยวิเคราะห์องค์ความรู้นั้น ๆ ว่าจัดอยู่ในประเด็นความรู้หลักเรื่องอะไร ประเด็นความรู้ย่อยเรื่องอะไร และความรู้นี้สัมพันธ์กับประเด็นความรู้อะไรบ้าง ในประเด็นความรู้ทั้งหมดที่คณะกรรมการจัดการความรู้ได้กำหนดไว้
 • เจ้าขององค์ความรู้ หรือผู้สร้างองค์ความรู้ (Creator)
 • บุคลากรภายในท่านใดคือผู้แบ่งปัน หรือเป็นผู้ปรับปรุงแก้ไข หรือเรียบเรียงองค์ความรู้นั้น ๆ (Author, Editor)

เนื้อหาความรู้

 1. ความหมายและความสำคัญของความรู้นั้น ๆ
 2. ความสัมพันธ์ของเนื้อหาความรู้กับการปฏิบัติงานขององค์กร
 3. กระบวนการหรือขั้นตอนของเนื้อหาความรู้นั้น ๆ เป็นอย่างไร

ข้อมูลการค้นหาและพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี

 1. แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
 2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 3. ยกตัวอย่างองค์กรหรือหน่วยงานที่นำความรู้ไปใช้แล้วประสบผลสำเร็จ เพื่อค้นหาว่ามีแนวปฏิบัติอย่างไรในการนำความรู้นั้น ๆ ไปใช้ปฏิบัติงาน
 4. แนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรหรือหน่วยงานตัวอย่าง ที่ได้ศึกษา เปรียบเทียบและคัดเลือกหาแนวปฏิบัติที่ดีแล้ว ว่ามีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการฯ

ข้อมูลการแลกเปลี่ยน เรียนรู้

 1. บันทึกการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อค้นหา แบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี
 2. เชื่อมโยงแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักวิทยบริการฯ
 3. คู่มือการปฏิบัติงาน ได้จากการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีแล้วนำไปใช้ปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการฯ เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
 4. สรุปผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้องค์ความรู้นั้น ๆ
 5. การสนทนาผ่านช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสนทนาบนระบบจัดการความรู้ ด้านล่างนี้

ไปที่ » องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้

Discussion

เป็นไงบ้างครับ อ่านแล้วเข้าใจกันหรือไม่ ประการใด หรือต้องการเสนอความคิดเห็นเพื่อเพิ่มเติมความรู้ที่ผมได้แบ่งปันแล้วนี้ ก็ขอเชิญกันได้ที่เวทีนี้เลยครับพี่น้อง และผองเพื่อน โดยกดที่ปุ่ม Reply เพื่อตอบหรือเสนอความเห็นในประเด็นนี้ หรือพิมพ์ข้อความในช่อง Enter your comment: เพื่อเปิดประเด็นใหม่ครับ
Enter your comment:
KXWKJ
 
C:/AppServ/www/Wiki/data/pages/km/knowledge-structure.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 11/06/2012 โดย tawee
 
เว้นแต่จะได้แจ้งไว้เป็นอื่นใด เนื้อหาบนวิกินี้ถูกกำหนดสิทธิ์ไว้ภายใต้สัญญาอนุญาติต่อไปนี้:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki