บรรณานุกรมขนมหวานเมืองเพชร

สวัสดิ์ อุราฤทธิ์. ขนมเมืองเพชร. สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2539.
น้ำค้าง ศรีจันทร์. อาหารเมืองเพชร. วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2526.
พงศ์ธรณ์ รุจิรา. การฝึกหัดทำวิจัย เรื่อง การศึกษาการทำขนมหม้อแกงบรรจุกระป๋อง. วิทยาลัยครูเพชรบุรี,2535.
วิทยาลัยครูเพชรบุรี. นำเที่ยวเมืองเพชร 2528. วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2528.
วิทยาลัยครูเพชรบุรี. แนะนำเมืองเพชร 2530. สหวิทยสาลัยทวารวดี, 2530.
นิทัศน์ เพียกขุนทด. แนะนำเมืองเพชรบุรี 2531. สหวิทยาลัยทวารวดีเพชรบุรี, 2531.
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยครูเพชรบุรี. เพชรบุรี. วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2529.
สำนักพิมพ์สารคดี. เพชรบุรี. สำนักพิมพ์สารคดี, 2536.
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี. จังหวัดเพชรบุรี. เพชรภูมิการพิมพ์, ม.ป.ป.
ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ. เพชรในเพชรบุรี. กระทรวงศึกษาธิการ, 2536.
คณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยครูเพชรบุรี. เพชรบุรี. วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2534.
คณะกรรมการพุทธสมาคมจังหวัดเพชรบุรี. เพชรบุรี. โรงพิมพ์อนุกูลกิจ, 2522.
จังหวัดเพชรบุรี. สมุดเพชรบุรี 2525. เรือนแก้วการพิมพ์, 2525.
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, บรรณาธิการ. วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดเพชรบุรี.
        กรมศิลปากร,  2542.

นิตยา ไพศาลธรรม. การหาปริมาณสารอาหารในขนมหม้อแกง. โครงการฝึกหัดการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี,
        2540.
ต้นตำรับ. “ขนมไทยเมืองตาลโตนด.” อนุสารอสท. (34/10) พฤษภาคม 2537, หน้า 72 – 81.
“เที่ยวเมืองเพชรทั้งเผ็ดและหวานไม่ว่าอาหารหรือผู้คน.” นิตยสารอาหาร โรงแรม ท่องเที่ยว (1/1) กันยายน
2539, หน้า.
ศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ. “กินเนสส์บุ๊กยกทีมบันทึกขนมหม้อแกงใหญ่ที่สุดในโลกทีเด็ดคนเมืองเพชร.” มติชน
9 กุมภาพันธ์ 2538. หน้า 29.
“งานพระนครคีรี – เมืองเพชรทำหม้อแกงใหญ่ที่สุดในโลก.” บ้านเมือง. 25 มกราคม 2538, หน้า 21.
ชลิต เลาหสถิตย์. “ขนมหม้อแกงยักษ์เมืองเพชรจะถูกบันทึกลงกินเนสส์บุ๊ค.” แนวหน้า. 13 มกราคม 2538, หน้า 31.
“ขนมหม้อแกงเมืองเพชรบุรี.” วัฏจักร. 1 เมษายน 2534, หน้า 4.
วันชัย สุทธินุ่น. “การศึกษาการทำขนมหม้อแกงบรรจุกระป๋อง Study on Canned Khanum Moh-Kand Procition.” วิชาการ-อุดมศึกษา.
        (4/2) มกราคม 2538, หน้า 77 – 84.
สุพล จิตร์วิจักร. “แม่กิมลั้ง VS แม่กิมไล้.” ไทยโพสต์. 3 สิงหาคม 2540, หน้า 23.
กัมปนาท ขันตระกูล. “ชมและชิมขนมหม้อแกงยักษ์ของหวานเมืองเพชรขนาดใหญ่ที่สุดในโลก.” ข่าวสด. 7 มกราคม 2538, หน้า 8.
“ขนมไทยเมืองเพชร.” วัฏจักร. 19-22 ตุลาคม 2529, หน้า 9.
“ข้าวแช่.” ไทยโพสต์. 26 กุมภาพันธ์ 2540, หน้า 32.
ศุภลักษณ์. “ข้าวแช่มรดกวัฒนธรรมไทย.” เดลินิวส์. 23 มีนาคม 2540, หน้า 17.
ขุนขยับ แม่มะลิ. “ทองม้วนกระทิสดแม่จำเรียงเคี้ยวเพลิน.” มติชน. 18 กุมภาพันธ์ 2539, หน้า 20.
ปาริชาติ จันตนา. “ขนมหม้อแกงกระป๋องพร้อมบินแล้ว.” เพชรภูมิ. 1 ตุลาคม 2542, หน้า 10.
Miss. A. “เปิดแล้วแม่กิมลั้งพลาซ่าสาขาท่ายาง.” เพชรภูมิ. 16 พฤศจิกายน 2542, หน้า 10.