สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักฯ บุคลากร การจัดการความรู้ งบประมาณและการเงิน การบริหารสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพ ถามมา..ตอบไป
Main Abuot us. Personnel KM Budget MIS Risk QA FAQ
» ผู้ปฏิบัติงานสำนักวิทยบริการฯ

นายทวี นวมนิ่ม ชื่อ: ทวี นวมนิ่ม
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ตำแหน่ง: บรรณารักษ์ หัวหน้าหน่วยสารสนเทศพิเศษ
สังกัด: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา: ศิลปศาสตร์บัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
สถาบันที่จบ: สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
โทรศัพท์: สำนักงาน 032-493300 ถึง 6 ต่อ 1520 มือถือ 085-8398360
อีเมล์: tawee@pbru.ac.th หรือ wee_n@hotmail.com ..
ช่องทางสื่อสารอื่น ๆ: | hi5 | facebook | KM blog | librarian blog | เว็บไซท์ Office |

งานที่รับผิดชอบ ประสบการณ์และการพัฒนาศักยภาพ ผลงาน ประวัติการทำงานและอัตราเงินเดือน

งานที่รับผิดชอบ

งานประจำ

 1. พัฒนาโครงสร้างและข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล
 2. ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หนังสือหายากและเอกสารโบราณ
 3. พัฒนาระบบจัดเก็บสถิติของหน่วยสารสนเทศพิเศษ
 4. วิเคราะห์ สรุป และรายงานสถิติของหน่วยสารสนเทศพิเศษ

งานเชิงพัฒนา

 1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหน่วยสารสนเทศพิเศษ
 2. วางแผนและดำเนินงานโครงการจัดทำสารสนเทศดิจิทัล
 3. งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. งานวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากร ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. งานพัฒนาบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. งานจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 1. งานโครงการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ของสำนักวิทยบริการฯเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
 3. งานกิจกรรม นิทรรศการและอบรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
 4. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา
 5. งานจัดทำสื่อ PowerPoint Presentation ต่าง ๆ
 6. งานพัฒนาห้องสมุดในท้องถิ่น
 7. งานเครือข่ายความร่วมมือ ThaiLIS และ WULNET

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ปีงบประมาณ/รอบที่ ระยะเวลา ข้อตกลง ผลการประเมิน คะแนนรวม ระดับคุณภาพ
2554/2 1 เม.ย.54-30 ก.ย.54 download download 98 ดีเด่น
2555/1 1 ต.ค.54-31 มี.ค.55 download download ? ?

งานวิจัย R2R

 1. การพัฒนารูปแบบการบริการยืม-คืน ที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ร่วมวิจัย) ปี 2552
 2. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้วิจัย) ปี 2555

ทวี นวมนิ่ม 2010/10/11 11:08


ไปที่: หน้าหลัก » บุคลากร » ผู้ปฏิบัติงานสำนักวิทยบริการฯ

Discussion

Enter your comment:
RODDN
 
C:/AppServ/www/Wiki/data/pages/personnel/tawee/start.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 02/02/2013 โดย tawee
 
เว้นแต่จะได้แจ้งไว้เป็นอื่นใด เนื้อหาบนวิกินี้ถูกกำหนดสิทธิ์ไว้ภายใต้สัญญาอนุญาติต่อไปนี้:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki